שישי, 21 ספטמבר 2018
A+ R A-

סכומים ושיעורים במע"מ

תיאור / נושא

סכום בש"ח/
שיעור

בתוקף מיום

סעיף בחוק/
תקנה

תאריך עדכון

"עוסק פטור" - עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

79,482

01.01.2014

סעיף 1 לחוק

01 בינואר

"מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 פרק א': הגדרות)

סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף ‎7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" - למעט מכירת ציוד;

סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

''עוסק פטור'' - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 79,482שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

מע"מ בשיעור אפס על שירותי תיירות הניתנים לתייר בישראל

כללי

עפ"י חוק מס ערך מוסף בישראל, על מיגוון רחב של שירותי תיירות הניתנים לתייר (תושב-חוץ) בעת שהותו בישראל, חל מע"מ בשיעור אפס.

בסעיף 30(א)(8) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובתקנות 12(א), 12א(ג) ו-12ב לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976- נקבע, שעל שירותי תיירות מסויימים הניתנים לתייר בישראל יחול מס בשיעור אפס; במילים אחרות, על סוגי העסקאות כאמור, התייר לא יחוייב בתשלום מע"מ.

יצירת קשר מהירה


מבזקי כלכלה